KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞİRKET AYDINLATMA METNİ

UNIMAK Mühendislik Hizmetleri ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz işletmeler arasında yer almaktadır. Makina üretim ve diğer faaliyetlerimiz kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi, mal/hizmet sağlayıcılarımızı ve diğer ilgilileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu:

UNIMAK Mühendislik Hizmetleri ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi (İşbu aydınlatma metninde UNIMAK Mühendislik olarak adlandırılmaktadır)

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İlgililere ait kişisel veriler, UNIMAK Mühendislik tarafından gerçekleştirilen makina üretim ve diğer hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, UNIMAK Mühendislik tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, UNIMAK Mühendislik'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, UNIMAK Mühendislik ve UNIMAK Mühendislik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile UNIMAK Mühendislik'in sunduğu hizmetlerin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin tercih, beğeni, alışkanlık ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

İlgililere ait kişisel veriler, UNIMAK Mühendislik tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, UNIMAK Mühendislik tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, UNIMAK Mühendislik'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, UNIMAK Mühendislik'in ve UNIMAK Mühendislik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile UNIMAK Mühendislik'in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hizmetlerimiz kapsamındaki diğer özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcıların Konuya İlişkin Rızası

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde kişisel verilerin kullanıcıların açık rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür. Buna göre,

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kullanıcılardan açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Kişisel verilerin UNIMAK Mühendislik tarafından kayıt edildiği haller esas olarak bu muafiyetler kapsamında yer almakta ve istisnai olarak muafiyet dışı kalan hallerde ise ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın veri kaydı yapılmamaktadır. İlgililere ait kişisel veriler şirketimize ait kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun olarak muhafaza edilmekte ve saklama süresinin sona ermesi halinde ilk imha döneminde silinmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda tamamen otomatik yollarla ve/veya fiziki ortamda veri kayıt sisteminin bir parçası olarak yarı otomatik yollarla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve yine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin taleplerinizi şirketimiz İnsan Kaynakları Departmanından veya unimak.tc internet adresi üzerinden temin edebileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca şirketimiz kayıtlarında tarafınıza ait ve doğrulanmış e-posta adres bilginiz bulunmakta ise, bu e-posta üzerinden yapacağınız başvurularınız da değerlendirmeye alınabilecektir. Bu kapsamdaki başvuru ve taleplerinize mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafımızca geri dönüş yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA III. KİŞİLERCE YAPILACAK TALEP/ŞİKAYET/ÖNERİ VE BENZERİ NEDENLERLE BAŞVULARA DAİR AYDINLATMA METNİ

UNIMAK Mühendislik Hizmetleri ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi, (Şirket) olarak; hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size açıklamak amacıyla bu Aydınlatma Metni tarafımızca hazırlanmıştır. Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz her koşulda;

. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

. Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

. Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

. İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işlenmektedir.

UNIMAK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OLARAK BU BİLGİLENDİRMEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYDUK?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi kişisel veri kabul edilmektedir. Şirketimize yapmış olduğunuz başvurunuz (talep/şikayet/öneri vb.) sırasında verdiğiniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sair diğer kişisel verileriniz ilgili Kanun kapsamında olup, paylaştığınız bu kişisel verilerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmekle kanunen yükümlüyüz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMACI

Başvurunuz sırasında tarafınızca bizimle paylaştığınız ad/soyad, adres, cep/ev/iş telefon numaralarınız, e-posta adresiniz ve vermiş olduğunuz diğer kişisel verileriniz başvurunuzun değerlendirilmesi ve tarafınıza konu hakkında dönüş yapılabilmesi amacıyla işlenmekte ve saklanmaktadır.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

6698 sayılı KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Lütfen, yukarıda belirtilen bu özel nitelikteki kişisel verilerinize şirketimize yapmış olduğunuz başvurularınızda yer vermeyeniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILABİLİR?

Başvurunuz sırasında şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz başvurunuzla ilgili şirket çalışanlarımız, şirket yönetici ve ortaklarımız ile başvurunuzla doğrudan ilgili olan ve şirketimizle ticari ve/veya hukuki ilişki içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ve ayrıca ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla paylaşabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda tamamen otomatik yollarla ve/veya fiziki ortamda veri kayıt sisteminin bir parçası olarak yarı otomatik yollarla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve yine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE SAKLANIR?

Kişisel verileriniz, başvuru sebebinize göre ilgili mevzuatlarda belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

HAKLARINIZ:

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler;

. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu bağlamda yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Kişisel verilerinizin korunması ile kapsamında hazırlanan Şirket Aydınlatma Metnine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’na internet sayfamızda (www.unimak.tc) yer alan Kişisel Verilerin Korunması Başlığı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili imha taleplerinizde değerlendirme yapılırken hangi imha yönteminin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Ayrıca, şirketimiz kayıtlarında tarafınıza ait ve doğrulanmış e-posta adres bilginiz bulunmakta ise, bu e-posta adresi üzerinden yapacağınız başvurularınıza da mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

UNIMAK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İletişim Linki: https://www.unimak.tc/index.php/tr/iletisim

Adres: Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B. Aydınlı Tuzla / İSTANBUL

UNIMAK Mühendislik Hizmetleri ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak başvurunuz sırasında bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi başvuru amacınız dışında ticari reklam, tanıtım ve sair satış ve pazarlama amaçları ile kullanmayacağımızı, başvurunuzla ilgili olmayan gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler ile paylaşmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

Copyright © 2018 Unimak Mühendislik Hizmetleri all rights reserved.